Lawyer Office. a man signs on acontracts or a will

ירושה על פי צוואה – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

הצוואה

"הצוואה היא מסמך מיוחד במינו. היא מסמך משפטי, אך מסמך זה אינו חסר נשמה. הוא כמו מכתב אישי אחרון, ביטוי של משאלות, אהבות, רגשות, ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו. כאן צופה הוא אל התחנה האחרונה של חייו - והראשונה שאחרי מותו. כאן הנסיון האחרון שלו לעצב את חייהם של הנשארים אחריו, ולמצער, להשפיע עליהם. כאן תקוותו האחרונה לחיות בזכרונם באהבה ובהכרת תודה. ולא רק בשל כך קשה פרשנותה של צוואה מפרשנותו של כל מסמך משפטי אחר. אין היא כפרשנותו של חוק, שצור מחצבתו, ההליכים שקדמו לחקיקתו ומטרותיו ותכליותיו ידועים. אין היא כפרשנותו של חוזה שהצדדים לו, בדרך כלל, בין החיים, והם או הנסיבות מעידים על הכוונות והתכליות שעמדו ביסודו. כאן מונח לפנינו דף נייר שבתוכו גלומים דבריו של המנוח, ואנו, שמצווה עלינו לקיים את דבר המת, עלינו לשמוע את קולו, להבין את דבריו ולהטות אוזן לבנות הקול המשתמעות מתוך דבריו" (דברי השופט טירקל בע"א 7735/02 עזבון המנוח ניסים אלבז ז"ל ואח' נ' יהושע ישועה אהל פז ואח' בפסקה 4 (פורסם בנבו, 16.02.2004).

סוגי הצוואות

בפני אדם הרוצה לצוות את רכושו לאחר מותו עומדות ארבע אפשרויות לעשות זאת: 1) בכתב יד, 2) בפני עדים, 3) בפני רשות, 4) בעל-פה. (סעיף 18 לחוק הירושה).

האפשרות של צוואה בעל פה אפשרית רק בנסיבות מסוימות עליהן נעמוד בהמשך. יתר הדרכים אפשריות בכל עת. ככלל, אין הבדל בין ארבעת הדרכים לעריכת הצוואה וניתן לצוות על רכוש בשווי בלתי מוגבל, לרבות מקרקעין, בכל אחת מן הדרכים.

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה קובע כי "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו."

דומה כי אחת הדרכים הקלות ביותר לעריכת צוואה היא בכתב יד. בצוואה כזו אין צורך בדבר פרט לדף נייר וכלי כתיבה. אין צורך בעדים או בעורך דין והאדם לבדו, בינו לבינו, רשאי לצוות את אשר ייעשה ברכושו לאחר לכתו. כל שיש להקפיד בצוואה מסוג זה הוא שהמצווה יכתוב את הצוואה בכתב ידו, ירשום תאריך ויחתום על המסמך. יצויין, כי אף אם שכח המצווה להוסיף תאריך או לחתום על צוואתו, עדיין קיימת האפשרות הסבירה שצוואתו תאושר.

צוואה בפני עדים

כללי

סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור."

זוהי הצוואה הנפוצה ביותר בארץ. למרות דרישות הסעיף, בית המשפט רשאי להתעלם מפגמים רבים הנוגעים לצוואה זו.

חזקה על צוואה בפני עדים שנערכה על פי הוראות הסעיף שהיא כשרה ועל מי שטוען נגדה מוטל נטל הראיה כי קיים בה פגם המביא לפסלותה (קביעה זו נכונה ביחס לכל סוגי הצוואות). יחד עם זאת, אין כך הדבר כאשר קיים בפגם במילוי של אחד הכללים, שאז נטל הראיה להראות כי הצוואה תקפה עובר למי שמבקש את קיומה. לכן, יש להקפיד על קיום הכללים בניסוח צוואה שכן אי-מילוי הוראות החוק עלול להצריך שכנוע של בית המשפט באמיתותה של הצוואה. מכאן החשיבות של עריכת צוואה באופן מדויק ועל פי הכללים.

 

הכתב

צוואה בעדים צריכה להיות בכתב, אך לא בהכרח בכתב יד. עדיף, מסיבות של נהירות הכתוב וקלות הקריאה, כי הצוואה תכתב באמצעות שימוש במחשב ותודפס.

 

התאריך

חשוב לנקוב בתאריך על גבי הצוואה, זאת משני טעמים: האחד, תאריך חתימת הצוואה מסייע לבחון את מצבו וכושרו של המצווה בעת החתימה על הצוואה (יש לוודא שהמצווה היה כשיר לצוות באותו הזמן); השני, קיימת חשיבות למסמך האחרון בזמן, שכן לעיתים נערכות במהלך חייו של אדם מספר צוואות, ולרוב האחרונה היא הגוברת. ניתן לאשר צוואה בפני עדים שלא נושאת תאריך, אך במקרים מסוימים עלול הדבר להערים קשיים על מי שמבקש לקיימה.

 

חתימת המצווה

אקט החתימה נתן תוקף משפטי לצוואה. החתימה היא למעשה ההוכחה שהחותם התכוון לכל מה שכתוב בצוואה. על המצווה לחתום בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו היא צוואתו. לגבי החתימה עצמה – הכוונה היא שניתן יהיה לזהות את החותם. ניתן לאשר צוואה בפני עדים שלא נושאת חתימה, אך כאמור, עלול הדבר להערים קשיים על מי שמבקש לקיימה שכן במקרה כזה, בו נופל פגם בעריכת הצוואה, נטל הראיה להראות כי הצוואה תקפה עובר למי שמבקש את קיומה.

אין צורך שהמצווה או העדים יחתמו על כל עמוד בנפרד, אך בהחלט מומלץ לעשות כן כדי לסכל טענות והתנגדויות לצוואה בטענה שעמודים מסוימים אינם חלק מהצוואה.

רק לאחר הצהרת המצווה וחתימתו על הצוואה בפני העדים, מגיע תורם של העדים לחתום. על אף שאין חובה להקריא לעדים את תוכן הצוואה, מומלץ לעשות כן, כדי למנוע התנגדויות פוטנציאליות לצוואה בטענה כי המצווה לא הבין על מה הוא חותם.

 

אישור העדים

שני העדים חייבים לאשר בחתימת ידם הן את הצהרת המצווה כי "זו היא צוואתו" והן את חתימת המצווה על צוואתו באותו המעמד (קטין ומי שהוכרז פסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית הצוואה, אך עד פסול כאמור אינו גורם בהכרח לפסלות הצוואה, והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. כך למשל אם העד הוא בן 16 אולם בית המשפט משתכנע ממהימנותו של העד ובגמירות דעתו של המצווה).

 

ללא חתימת שני העדים, אין מדובר בצוואה בעדים ואפשר כי פגם זה יורד לשורש הדברים. אישור העדים צריך להינתן על פני הצוואה עצמה ולא במסמך אחר.

Signature. contract

הפקדת הצוואה

סעיף 21 לחוק הירושה קובע, בין היתר, כי מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה, כאשר ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. כיום ניתן להפקיד את הצוואה גם מרחוק, באופן מקוון, באמצעות האתר של הרשם לענייני ירושה.

כמובן שאין כל צורך להפקיד צוואה בכתב יד או צוואה בעדים, והמצווה רשאי לשמור צוואות אלו אצלו או אצל אחרים. מהותית, אין הבדל ממשי בין צוואה שהופקדה כאמור לבין צוואה שלא הופקדה.

צוואה בפני רשות

ישנן שתי דרכים לעשות צוואה בפני רשות. הדרך האחת, היא על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי. הדרך שנייה, היא בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי. דברי הצוואה ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה (או תורגמה בפניו) ושהמצווה הצהיר שזו צוואתו. במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה (או תרגומה) על ידי המצווה עצמו.

צוואה בעל פה

מעמדה של צוואה בעל פה שווה למעמדן של הצוואות האחרות שנדונו למעלה, אך לאור הקשיים הטמונים בסוג צוואה זו, נקבעו בחוק מספר מגבלות ותנאים באשר לסוגי האנשים שרשאים לערוך צוואה בעל פה ולמשך תקפותה.

רק שני סוגי אנשים רשאים לערוך צוואה בעל-פה: האחד, שכיב מרע; השני, מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. רק שני סוגי אנשים אלו רשאים לערוך צוואה בעל פה וזאת בפני שני עדים המבינים את לשונו של המצווה (אין הכרח כי שני העדים יהיו יחדיו באותו המעמד ואפשר שיהיה לפני שני עדים במועדים שונים ולפני כל אחד מהם בנפרד) (נזכיר כי קטין ומי שהוכרז פסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית הצוואה, אך עד פסול כאמור אינו גורם בהכרח לפסלות הצוואה, והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט).

לצוואה שבעל פה קשיים מובנים רבים, במיוחד כאשר העדים לצוואה שבעל פה הם גם הנהנים על פיה, ועל כן רוב הצוואות שבעל פה לא מאושרות. לצד עדות העדים לצוואה שבעל פה נכון להראות, כלל והדבר אפשרי, כי הצוואה שבעל פה תומכת גם בנסיבות חיצוניות המעידות על כוונת המצווה.

דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה בעל פה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה. הרישום, החתימה וההפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל-פה תתבטל כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים. הוראה זו, לפיה הצוואה מתבטלת מאליה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשיית הצוואה בעל פה והמצווה עודנו בחיים, מדגישה את הגישה המסוייגת של המחוקק מסוג צוואה זה.

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

אם התקיימו רכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, להורות על קיום הצוואה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים למעלה במאמר זה. הוראה זו, הקבועה בסעיף 25 לחוק, באה לתקן פגמים או פרטים חסרים בצורת הצוואה, ולא לפגמים אפשריים אחרים.

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני ירושה

סקירות ופרסומים נוספים