Dictionary definition of bankruptcy. Close up view, soft focus.

מהי חדלות פירעון ומהם דיני חדלות פירעון?

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

חדלות פירעון הינה מצב כלכלי בו אין במשאבי החברה או היחיד כדי לפרוע את התחייבויותיהם. דיני חדלות פירעון הם הדינים המסדירים את המצב בו אין בידי החברה או בידי היחיד לפרוע את חובותיהם. ההליכים העיקריים הננקטים במסגרת הליכי חדלות פירעון הם הליכי פירוק החברה, שיקום החברה ושיקום היחיד (פשיטת רגל).

 

דיני חדלות פירעון, הן ביחס ליחיד והן ביחס לחברה, מוסדרים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. חוק זה ביטל והחליף את דברי החקיקה שהסדירו קודם לכן את התחום (פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וחוק החברות). יש לציין כי בהתאם לסעיף 373 לחוק, על הליכי פירוק לפי פקודת החברות, על הליכי פשרה או הסדר שניתן במסגרתם צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות ועל הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל שהיו תלויים ועומדים ערב יום התחילה (15.09.2019), ימשיכו לחול הוראות הדין שחלו עליהם ערב יום התחילה.

לדיני חדלות פירעון שלושה מאפיינים עיקריים המבדילים אותם מדיני החיובים הרגילים: האחד, השעיית הפעילות האינדיבידואלית הננקטת על-ידי נושי החברה או היחיד וריכוזם בידי הנאמן, המהווה ידו הארוכה של בית המשפט. השני, הקניית סמכות ניהול לנאמן על נכסי החברה או היחיד. במסגרת סמכויותיו אלו: ביטול עסקאות שונות שנעשו על-ידי החברה או היחיד בסמוך לכניסתם להליכי חדלות פירעון, איתור וכינוס נכסי החברה או היחיד, ניהול הליכים משפטיים הקשורים בנכסי החברה או היחיד, ביצוע חקירות לבחינת נסיבות קריסת החברה או היחיד, ובמקרה של חברה – הגשת תביעות אישיות כנגד הגורמים לכך. השלישי, חלוקת כספי קופת הנשייה לפי סדרי הנשייה הקבועים בחוק.

עקרונות בפירעון חובות

​דיני חדלות פירעון מחילים שני עקרונות המסדירים את אופן חלוקת המשאבים המוגבלים של החברה והיחיד בין הנושים השונים:

​העיקרון הראשון בחלוקת הדיבידנד לנושים הינו עקרון השוויון, הקבוע בסעיף 232 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שכותרתו: "שוויון" (בעבר עיקרון זה הוסדר בסעיף 76 לפקודת פשיטת הרגל שכותרתו "שוויון בתשלום חובות"). כעולה מלשון הסעיף, אם לחברה או ליחיד מספר נושים, פירעון החוב של כל נושה מאותה דרגת הנשייה, ייעשה באופן שווה ויחסי (pro rata) לשיעור חובו ובלא כל העדפה. חובת השוויון אינה מתקיימת ביחס לנושים שאינם מאותה דרגת נשייה, ויש נושים מסוימים שהחוק מקנה לפירעון חובם עדיפות על פני אחרים.

​העיקרון השני הינו עיקרון העדיפות המוחלטת. כך, אם לחברה או ליחיד יש שני נושים או יותר ואחד מהם נהנה מעדיפות ביחס לזולתו, אזי עדיפות זו היא מוחלטת והנושה המועדף ייפרע חובו קודם.

בקביעת סדר הנשייה של הנושים, מבחין הדין בין נושיהם השונים של החברה או היחיד ומעניק להם עדיפויות שונות ביחס לפירעון חובותיהם. כך, מבחין הדין בין הנושים המובטחים, הנושים מכוח דין קדימה והנושים הרגילים. יתר על-כן, לא בהכרח ייפרעו הנושים מאותו מעמד הנשייה בהתאם לעקרון השוויון ויכול, במקרים בהם הדין מסדיר זאת, שהנושים מאותו מעמד הנשייה ייפרעו חובם לפי עקרון העדיפות המוחלטת. יוצא, שעקרון השוויון הוא ברירת המחדל לחלוקת נכסי החברה החל במקרים בהם לא קבוע הסדר אחר בדין.

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני חדלות פירעון

סקירות ופרסומים נוספים