Bankruptcy Filing. Debt claim.

תביעת חוב וחוב בר תביעה

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

מהי תביעת חוב ומהו חוב בר תביעה?

על מנת שנושה יהיה זכאי להשתתף בחלוקת הכספים שבקופת החברה (נכסי קופת הנשייה), עליו להגיש תביעת חוב לנאמן של החברה (או של היחיד) בשל חוב עבר שהחברה חייבת לו. נושה אשר לא הגיש תביעתו לנאמן או שתביעתו לא הוכרה, אינו משתתף בחלוקת נכסי קופת הנשייה.

​"חוב עבר" הינו חוב שמתקיים לגביו אחד מאלה: 1. החוב קצוב או מותנה שהחברה (או היחיד) חבה בו במועד מתן הצו לפתיחת הליכים; 2. החוב נובע ממעשה או מחדל שעשתה החברה לפני מתן הצו לפתיחת הליכים, גם אם החוב נוצר לאחר מתן הצו; 3. הוא נובע מהפרת התחייבות שהחברה התחייבה בה לפני מתן הצו לפתיחת הליכים, גם אם ההפרה נעשתה לאחר מתן הצו, ובלבד שההפרה נובעת מהליכי חדלות הפירעון.

​נושה בחוב עבר רשאי להגיש לנאמן תביעת חוב בתוך שישה חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים. רצוי שתביעת החוב תהיה מפורטת ככל הניתן, על מנת לתמוך בה. אם נוצר חוב עבר לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, תוגש תביעת החוב בתוך 45 ימים מיום היווצרות החוב או עד תום שישה חודשים כאמור לעיל, לפי המאוחר.

​הנאמן רשאי לבקש מהנושה להשלים פרטים הנוגעים לתביעת החוב, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הכרעה בה וכן רשאי הוא להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב אם מצא כי מתקיימות נסיבות שבשלהן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה במועד וכי מן הצדק לעשות כן, בהתחשב בין השאר בשלב בהליך שבו הוגשה הבקשה.

​על החלטת הנאמן בתביעת חוב, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט.

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני חדלות פירעון

סקירות ופרסומים נוספים