Stock Market Quotes as a concept to Accredited Investor

משקיע כשיר

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

רקע

כלל ידוע בדיני ניירות ערך הוא שהצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או מכירה לציבור של ניירות ערך טעונה פרסום של תשקיף שהרשות לניירות ערך התירה את פרסומו. תשקיף הוא מסמך המכיל את כל המידע הנחוץ להחלטה האם לרכוש את ניירות הערך המוצעים או לא. חוק ניירות ערך קובע את חובת עריכת התשקיף ומגדיר את המידע שיפורט בו למען הגנה על ציבור המשקיעים.

עם זאת, ישנם מצבים בהם לא יראו הצעה לרכישת ניירות ערך כהצעה או כמכירה לציבור, המחייבת כאמור להיעשות באמצעות תשקיף. אחד מהמצבים הללו הוא במקרה של משקיע כשיר.

משקיע כשיר

משקיע כשיר או משקיע "מתוחכם" הוא משקיע אשר המחוקק מניח לגביו כי הוא מתוחכם דיו או בעל יכולת כספית איתנה כדי לאמוד את סיכוניו בעצמו, בניגוד לציבור המשקיעים הרגיל, שברובו אינו מיומן או בעל מומחיות בתחום ועל כן זקוק להגנה. על המשקיעים הכשירים נכללים הגופים המוסדיים (חברות ביטוח, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה קופות הגמל וכו') בנקים ועוד.

בנוסף, נמנים על המשקיעים הכשירים הגורמים הבאים:

  1. משקיע שהתאגד מחוץ לישראל, אם סברה הרשות כי בידו היכולת לקבל את המידע הדרוש לו לשם קבלת החלטה להשקיע בניירות ערך ואשר היה נכלל בתשקיף, אילו פורסם;

  2. בעל שליטה, מנהל כללי או דירקטור בתאגיד שניירות ערך שלו מוצעים, או תאגיד בשליטת התאגיד שניירות ערך שלו מוצעים.

  3. תאגיד (למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת) שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים;

  4. יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:

  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,364,177 שקלים חדשים (מבחן הנכסים הנזילים);

  • גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים חדשים (מבחן ההכנסה);

  • המבחן המשולב – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 שקלים חדשים.

 

על המשקיע הכשיר לתת את הסכמתו בכתב לכך שמתקיימים לגביו התנאים להיותו משקיע כשיר וכי הוא מודע למשמעות היותו בגדר משקיע כשיר ומסכים לכך. הצעה או מכירה של ניירות ערך למשקיעים שרק נחזים להיות משקיעים כשירים, אך בפועל אינם כאלה, עלול לעלות כדי הפרה של החוק.

מכאן, שקיימת חשיבות לאמצעים שעל המציע או המנפיק לנקוט לשם בחינת כשירות המשקיעים. על המציע או המנפיק לנקוט את כל האמצעים הסבירים הדרושים לו כדי להשתכנע כי המשקיע שניצב מולו הוא אכן משקיע כשיר. כך, למשל, כאשר מדובר בבדיקת משקיע כשיר לפי חלופת הנכסים הנזילים, יש לפעול לקבלת אישורים מתאימים, לרבות מאת רו"ח או עו"ד או גורם חיצוני אחר אם נדרש בנסיבות העניין.

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני ניירות ערך

סקירות ופרסומים נוספים