Reviewing Legal Agreement

סוגי הצוואות: צוואה רגילה, צוואה משותפת וצוואה הדדית – וההבדל ביניהן

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

צוואה רגילה

צוואת יחיד או צוואה רגילה היא פעולה משפטית חד-צדדית במסגרתה מצווה אדם, והוא לבדו, על אשר יעשה ברכושו לאחר לכתו, והוא רשאי לשוב ולצוות את רכושו ולשנות את דעתו בכל עת. מסיבה זו, צוואת יחיד אינה כוללת אינטרס של הסתמכות, ואין יורש פוטנציאלי זכאי להסתמך על הצוואה כל עוד המצווה עודנו בין החיים. ואולם, בעוד קביעה זו נכונה בכל הנוגע לצוואת יחיד, היא איננה רלוונטית כאשר לפנינו צוואה הדדית. 

צוואה משותפת

צוואה משותפת היא צוואה של שניים (או יותר) המהווה תוצאה של החלטה משותפת באשר לתוכן הצוואה. בדרך כלל צוואה כזו נעשית בו זמנית ובמסמך אחד, אך אין מניעה שהצוואה המשותפת תעשה במסמכים נפרדים ואף במועדים שונים. צוואה משותפת יכול שתהיה הדדית ויכול שתהיה לא הדדית. צוואה משותפת לא תהיה הדדית כאשר ההוראות והקביעות שנקבעו על ידי מצווה אחד אינן תלויות בהוראות ובקביעות שנקבעו על ידי המצווה האחר. בצוואה משותפת שאינה הדדית לא מתקיים אינטרס הסתמכות בין המצווים ולכך משמעות על פרשנותה, כפי שיבואר בהמשך.

צוואה משותפת והדדית (נקראת גם צוואה הדדית)

ניתן לערוך צוואה הדדית במסמך אחד או במסמכים נפרדים ובלבד שייערכו באותה העת.

מהי צוואה הדדית?

הוראות סעיף 8א לחוק הירושה מגדירות צוואות הדדיות כצוואות הנערכות "מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר". סעיף זה קובע כי "לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף", אלא בתנאים המפורטים בסעיף, והם: מסירת הודעה בכתב למצווה השני (שאז מתבטלות שתי הצוואות ההדדיות) או, אם נפטר אחד מבני הזוג, הסתלקות מהעיזבון והשבת הירושה.

צוואה משותפת היא הדדית כאשר הקביעות של אחד המצווים מבוססת על הקביעות של המצווה השני, ואלמלא קביעות מוסכמות ומשותפות אלו, לא הייתה נערכת הצוואה ההדדית. בצוואה הדדית כוח החזרה של כל אחד מהמצווים מוגבלת.

הכיצד ניתן לבטל צוואה הדדית?

ככלל, לאחר מות המצווה הראשון, אין האחר רשאי לחזור בו ואינו רשאי לעשות צוואה נוגדת. כך, למשל, במקרה בו שני בני זוג עורכים צוואה הדדית לפיה במות האחד יירש אותו השני ובמות השני עובר העיזבון הנותר לילדיהם המשותפים. עם מות האחד, לא יכול השני לשנות את צוואתו ולהעביר את העיזבון לבן זוגו החדש.

יחד עם זאת, ניתן לבטל צוואה הדדית בשני מקרים עיקריים: המקרה האחד, הוא בחייהם של שני בני הזוג, כאשר מי שמבקש לבטל את צוואתו מוסר הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני. אם נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

המקרה השני, הוא לאחר מות אחד מבני הזוג. אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת לעניין זה, יחולו הכללים הבאים:

  • כל עוד לא חולק העיזבון – אם בן הזוג שנותר בחיים מבקש לבטל את צוואתו עליו להסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

  • לאחר חלוקת העיזבון – אם בן הזוג שנותר בחיים מבקש לבטל את צוואתו עליו להשיב את כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – עליו להשיב את השווי של מה שירש.

יצויין כי הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

Lawyers. litigation. Appearance before the court

פרשנות הצוואה

צוואה רגילה

צוואה רגילה, שאיננה משותפת או הדדית, מפורשת על פי אומד דעתו של המצווה לבדו (סעיף 54(א) לחוק הירושה). אומד הדעת נלמד מתוך הצוואה עצמה ואם הוראות הצוואה אינן ברורות דיה, אז גם מתוך הנסיבות.

צוואה משותפת

צוואה משותפת יכול שתהיה הדדית ויכול שתהיה לא הדדית. צוואה משותפת לא תהיה הדדית כאשר ההוראות והקביעות שנקבעו על ידי מצווה אחד אינן תלויות בהוראות ובקביעות שנקבעו על ידי המצווה האחר, ונערכו ללא כל קשר עימן. בצוואה זו לא מתקיים אינטרס הסתמכות בין המצווים ונראה כי בפרשנותה של צוואה משותפת, שאינה הדדית, אין צורך להתחשב ברצון המשותף של המצווים, ויחול בה דין הפרשנות הרגיל, בדומה לצוואה רגילה.

צוואה הדדית

בפרשנותה של צוואה משותפת והדדית הדברים שונים. בצוואה הדדית קיימת הסתמכות של המצווה האחד על האחר. להסתמכות זו משקל רב ונקבע כי היא ראויה להגנה. בבחינת צוואות הדדיות יש לאמוד את דעתם המשותפת של שני המצווים הפועלים במשותף ובאופן הדדי, כאילו הם אחד ומבחינה זו דומה צוואה הדדית לחוזה יותר מאשר לצוואה רגילה (להרחבה ראו אהרון ברק פרשנות במשפט כרך חמישי – פרשנות הצוואה 73 (2001) וכן בע"מ 4282/03 אולגה לרנר נ' יעקב פייר פליקס (פורסם בנבו, 21.06.2005)).

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני ירושה

סקירות ופרסומים נוספים