Handshake as a sign of agreement to a Debt Arrangment

עיכוב הליכים, הקפאת הליכים והסדר חוב

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

הסדר חוב

הסדר חוב הינו אירוע משפטי המשנה את תנאי התחייבות החברה כלפי נושיה ומאפשר לחברה לדון מחדש באופן פירעון חובותיה. עם אישורו של בית המשפט, ההסכם מקבל תוקף מחייב כלפי כל נושי החברה, הגם שאפשר שחלקם לא נתן את הסכמתו להסכם.

​חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 מבקש לתמרץ חברות (ויחידים) לטפל בקשיים כלכליים בשלב מוקדם שלהם, בהניחו שטיפול בשלב מוקדם משפר את הסיכוי לשיקום כלכלי ואת שיעור החוב שייפרע לנושים. לכן, החוק יוצר שני הסדרים – הליך חדלות פירעון מלא, במסגרתו ניתן צו לפתיחת הליכים כאשר השליטה בנכסי החברה ובתכנית השיקום עוברת לנאמן; והליך אישור הסדר חוב, שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים.

בסקירה זו נדון באפשרות של הליך אישור הסדר חוב שלא באמצעות צו לפתיחת הליכים (כלומר, הסדר חוב מחוץ להליכי חדלות פירעון).

 

​עיכוב הליכים – הוראת שעה

בשל מגיפת הקורונה והחשש מפני עלייה בהיקף הפניות להליכים של הסדר חוב או להליכי חדלות פירעון בעקבותיה, תוקן חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") (תיקון מספר 4) ("התיקון"). במסגרת התיקון ביקש המחוקק ליצור מתווה שייתן מענה למאפיינים הייחודיים של התקופה, זאת על ידי עיכוב האפשרות של נושים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ועל ידי עידוד חברות (ויחידים) שנקלעו לקשיים כלכליים לפנות להליכים של הסדר חוב. תיקון זה יהיה בתוקף בשלב זה עד ליום 31.12.2023.

עיכוב ההליכים נועד לאפשר לחברה (וליחיד) "מרחב נשימה" לגיבוש ואישור הסדר החוב. החברה עוברת למשטר משפטי קולקטיבי שמגביל את יכולתם של נושיה לפעול באופן עצמאי כדי לגבות את חובם. בשל הנסיבות הייחודיות של התקופה ובהתבסס על ההנחה שהקושי הכלכלי נובע מנסיבות חיצוניות נוכח מגיפת הקורונה, נקבע במסגרת התיקון כי החברה תשמור על השליטה בנכסיה בתקופת עיכוב ההליכים.

 

​בקשה לעיכוב הליכים

​חברה שאין לגביה צו לפתיחת הליכים רשאית להגיש לבית המשפט, בתקופה הקובעת, בקשה לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב עם נושיה.

על החברה לכלול בבקשתה, בין היתר, את המתווה הראשוני לשיקומה ולהסדר החוב וכן תוכנית שבה יפורט אופן הפעלת ומימון החברה בתקופת עיכוב ההליכים, תצהיר הסתבכות כלכלית, כולל דו"ח מפורט בדבר נכסי החברה וחובותיה, לרבות דוחות כספיים, וכן רשימה של ההליכים המשפטיים המהותיים והליכי הגבייה שהחברה צד להם.

​חברה שהגישה בקשה לעיכוב הליכים לא תבצע עסקה חריגה או חלוקה עד למתן החלטה בבקשה אלא באישור בית המשפט.

Analyzing Data. Reorganization.

החלטה בבקשה לעיכוב הליכים

בית המשפט יורה על עיכוב ההליכים המבוקש אם מצא כי עיכוב ההליכים נדרש לשם גיבוש הסדר החוב, כי אין חשש סביר כי הפעלת החברה בתקופת עיכוב ההליכים תפגע בנושים וכי יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת החברה עד אישור הסדר החוב. יש להדגיש, כי בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים אם מצא כי יש חשש ממשי כי החברה עושה שימוש לרעה בעיכוב ההליכים או כי החברה פועלת להונות את נושיה.

​עיכוב הליכים יהיה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 30 ימים, אם מצא כי יש במהלכן סיכוי סביר להשלמת אישור הסדר החוב וכי מתקיימים התנאים לאישורו. עיכוב ההליכים יכול להינתן גם בעניינו על בעל השליטה החברה.

​בתקופת עיכוב ההליכים, בין היתר, לא ייפרעו חובות העבר של החברה מנכסי החברה (להוציא נושים מסוימים בעלי זכויות פירעון מיוחדת (למשל נושים בעלי זכות קיזוז), לגביהם יחולו הוראות שונות) וכן יוקפאו ההליכים נגד החברה ולא יהיה ניתן להמשיך או לפתוח בהליך משפטי, אלא באישור בית המשפט. כמו כן, החברה תהיה מנועה מלהוציא נכסים מרשותה, למוכרם או לשנות את מצבם או את זכויותיה בהם, שלא במהלך עסקים רגיל, אלא באישור בית המשפט.

​עם מתן ההחלטה על עיכוב הליכים ימנה בית המשפט מנהל הסדר וייקבע את סמכויותיו. מנהל הסדר פועל מעם בית המשפט להבטחת הניהול התקין של הליך ועל שמירת נכסי החברה תוך סיוע לחברה ולנושיה לנהל משא ומתן לגיבוש הסדר החוב.

 

​הפעלת החברה בתקופת עיכוב ההליכים

בהפעלת החברה תחת משטר של עיכוב הליכים חלים מספר כללים: ראשית, החברה נדרשת לנהל את נכסיה באופן יעיל למען שמירת ערכם והשבחתם, והחברה לא תבצע עסקה חריגה או חלוקה, אלא באישור בית המשפט. שנית, עסקי החברה יופעלו רק כדי לאפשר את המשך קיומה של החברה כעסק פעיל עד לגיבוש הסדר החוב בהתאם לתוכנית ההפעלה שאושרה. שלישית, בית המשפט רשאי להתיר לחברה להתקשר בחוזה לקבלת אשראי חדש הדרוש לה לשם מימון פעילותה בתקופת עיכוב ההליכים. רביעית, החברה רשאית לעשות שימוש בנכס המשועבד בשעבוד קבוע, בנכס שחל עליו שעבוד צף או בנכס הכפוף לשימור בעלות, במהלך העסקים הרגיל של החברה, וזאת בתנאים מסוימים. כמו כן, החברה תהיה רשאית, בתנאים מסוימים, לבטל חוזה קיים שהיא צד לו.

 

​אישור הסדר חוב

​על הבקשה לאישור הסדר חוב לפרט את כל המידע הדרוש לשם החלטה בה ובכלל זה את הסדר החוב המוצע ואת התועלת שתצמח מאישורו.

​לאחר שהוגשה לבית המשפט הצעה להסדר, ולצורך אישורו, מורה בית המשפט על כינוס אסיפות נושים שמתכנסות בנפרד לפי מעמד הנשייה (אסיפות סוג). בתום ישיבת האסיפות מתקיימת הצבעה על אישור או דחיית הסדר החוב. הגם שהאסיפות מתכנסות בנפרד, הדרישה לאישור הסדר הנושים הינה הסכמתם להצעה של רוב המצביעים באותה האסיפה וכי המצביעים שתמכו בהצעה מחזיקים יחד בשלושה רבעים לפחות מהערך המיוצג בהצבעה. יש לציין כי בית המשפט רשאי, במקרים מסוימים, לאשר הצעה לתכנית לשיקום כלכלי גם אם זאת לא אושרה בכל אחת מאסיפות הסוג ברוב הדרוש.

בנוסף להסכמה המיוחסת, נדרש אישורו של בית המשפט להצעת ההסדר. כאן, בית המשפט מתערב ובוחן באופן מעמיק את ההסדר המוצע. במקרים בהם מועלות טענות נגד החייב וההסדר המוצע, ייתכנו התערבות ובדיקה מעמיקה יותר של ההסדר המוצע ובמקרים מסוימים אף פסילתו.

יש לציין כי בית המשפט רשאי להתערב (ואף חייב) במקרים שנפל פגם בכינוס האסיפות או שתוצאת ההצבעה נבעה מחוסר תום לב של מי מהנושים או מתוך שיקולים של מדיניות משפטית ותקנת הציבור.

Stock Market Graph.  Bond Company.

אישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב

​בשל משבר הקורונה וההגבלות שהוטלו כדי למנוע את התפשטות הנגיף, עלולות גם חברות שהנפיקו לציבור איגרות חוב להתמודד עם קשיים בעמידה בתשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב במועדן.

חברות המעוניינות להגיע עם המחזיקים להסדר חוב מהותי, הכולל, בין היתר, דחייה במועד פירעון חוב, נדרשות לפי החוק לפנות לבית המשפט בבקשה למנות מומחה שיגיש סיוע במשא והמתן ויבחן את הסדר החוב ותנאיו. כמו כן, חברות כאלו נדרשות לאשר את הסדר החוב בבית המשפט כדי להעניק לו תוקף מחייב כלפי כל בעלי העניין בו. במסגרת התיקון, מתאפשר לחברה שנפגעה מן המשבר ושמבקשת לקדם הסדר חוב העומד בתנאים המפורטים בתיקון, לאשרו לפי חוק ניירות ערך ולא לחייבה לאשרו לפי חוק חדלות פירעון.

ניתן שלא למנות מומחה בהסדרי חוב שעניינם דחייה קצרה יחסית במועד פירעון החוב, שאינם כוללם הפחתת חוב, ושיתר תנאיהם אינם משנים לרעה את מצבם של המחזיקים, הן ביחס לזכויותיהם לפני ההסדר והן בהשוואה לנושים אחרים.

​נוסף לכך, האפשרות לאשר את הסדר החוב לפי חוק ניירות ערך תוצע לחברות שאינן בחדלות פירעון והדוחות הכספיים שלהן אינן כוללת הערת "עסק חי" ערב אישור הסדר החוב, ולא היו בחדלות פירעון או שדוחותיהם הכספיים כללו הערת "עסק חי" בסוף שנת 2019 .מטרתם של תנאים אלה גם היא הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

​כמו כן, לחברות העומדות בתנאים מסוימים, ושמעוניינות לדחות באופן זמני ובצורה מוסכמת עם המחזיקים את מועדי התשלום, יכולות לעשות זאת בדרך של החלטה באסיפת מחזיקי איגרות החוב ומבלי לחייב פניה לבית המשפט בבקשה למינוי מומחה ובבקשה לאשר הסדר חוב על פי חלק י' – הליך הנדרש לפי החוק לצורך אישור הסדר חוב מהותי של חברת איגרות חוב.

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני חדלות פירעון

סקירות ופרסומים נוספים