Modern City

תאגידים (חברות, עמותות ושותפויות)

משרדנו מייעץ ומייצג תאגידים (חברות, עמותות ושותפויות), בעלי מניות, בעלי שליטה ונושאי משרה בכל קשת ההליכים הייחודים לתאגיד, ובכלל זה: בהקמת התאגיד או ברכישתו, בניסוח ובעריכת מסמכי ההתאגדות ומסמכים שונים אחרים (למשל, תקנון, הסכם מייסדים, הסכמי שותפות, הסכמי הקצאה, הסכמי רכישה וכו'), בנושאים הקשורים לניירות ערך, בזכויות בעלי המניות והשותפים, בהליכי פירוק, בבקשות להסרת קיפוח וסיום השותפות בחברה.

משרדנו מעניק מענה לכל האתגרים שאיתם מתמודדים לקוחות המשרד. משרדנו מייעץ ומייצג את לקוחות המשרד בעניינים שונים ומגוונים תוך מתן פתרונות למצבים משפטיים וכלכליים מורכבים, לרבות בסוגיות הנוגעות לבעלי המניות ולזכויות קנייניות של התאגיד (הן קניין מוחשי והן קניין רוחני), לנושאים הקשורים בנשייה ובחובות התאגיד, סוגיות הנוגעות לשעבודים, ניירות ערך, בטוחות וערבויות אישיות של בעלי המניות, סוגיות הקשורות באחריות נושאי משרה ובסכסוך בין בעלי מניות.

גישתנו המקצועית נשענת על ההון האנושי במשרד, המאופיין בגישה מולטידיסיפלינרית ובעל איכויות יוצאות דופן. באמתחתנו ניסיון וידע משפטי רב-תחומי שבצידם הבנה כלכלית-חשבונאית מעמיקה, זאת באופן שמאפשר לנו נקודת מבט משפטית ייחודית להשגת מטרות הלקוח באופן מיטבי.