A lawyer in legal uniform with binders and legal material ready for legal hearing

תביעה נגזרת

מאת: עו"ד ברק בנדיקט

התביעה הנגזרת

התביעה הנגזרת היא המכשיר המשפטי העיקרי לניהול תביעה בגין נזק שנגרם לחברה, מקום שמנהלי החברה אינם שומרים על זכויות החברה ונמנעים שלא בצדק מלהפעיל את כוח התביעה שלה.

התביעה הנגזרת מאפשרת לבעלי מניות בחברה או לחברי דירקטוריון החברה להגיש תובענה בשם החברה, בגין עילת תביעה של החברה, מקום בו האורגנים המוסמכים של החברה (האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין מסוים כפעולת החברה לאותו עניין) נמנעים מלהגיש תובענה בשם החברה בגין נזקים שנגרמו לה, בין אם נזקים אלה נגרמו על ידי נושא משרה בחברה, בין אם על ידי בעל שליטה בחברה ובין אם על ידי גורם אחר, וזאת למרות האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ולמרות העקרון של אי התערבות בעלי המניות בניהול החברה.

יש לציין כי החוק מכיר בזכותו של נושה של החברה להגיש תביעה נגזרת, אך זו מוגבלת אך ורק לעילה של חלוקה אסורה. עוד יש לציין כי ההסדר שבחוק החברות מאפשר הגשת תביעה נגזרת גם על ידי אדם שלא החזיק בנייר ערך של החברה במועד בו נולדה עילת התביעה.

אם כן, נוכח "בעיית הנציג" והחשש לשימוש לרעה בכלי של התביעה הנגזרת (אשר עלול להוביל לפגיעה בנכונות לכהן כנושא משרה בחברה ולהרתיע מפני קבלת החלטות עסקיות לגיטימיות), נקבעו מספר הסדרים מקדמיים בטרם יאושר ניהול התביעה הנגזרת, זאת, במובנים מסוימים, בדומה להליך של תובענה ייצוגית.

פנייה בכתב לחברה

תחילה, על המבקש לנהל תביעה נגזרת לפנות בפנייה מוקדמת בכתב ליושב ראש דירקטוריון החברה בדרישה למצות את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה. המעוניין להגיש תביעה נגזרת אינו חייב לפנות בדרישה מוקדמת כאמור לחברה אם לאורגן החברה המוסמך להחליט על הגשת התביעה, עניין אישי בהחלטה או שקיים חשש סביר כי פנייה בדרישה לחברה תפגע באפשרות לקבל את הסעד המבוקש.

תגובת החברה

ישנן מספר דרכים שבאפשרות החברה לפעול לאחר קבלת הדרישה, שעיקרן: לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת עילת התביעה; לדחות את דרישת התובע בנימוקים שיפורטו בהחלטתה או להחליט על הגשת תביעה. על החברה להודיע למבקש על הדרך שנקטה כאמור בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הדרישה, תוך מתן פרטים על הפעולה שננקטה והגורם שהחליט עליה, לרבות שמות המשתתפים בקבלת ההחלטה.

בית המשפט המחוזי בחיפה. Haifa Distric Court of Law

הזכות להגיש תביעה נגזרת, ואישורה

התובע יהיה רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לניהול תביעה נגזרת, בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים בחוק, שעיקרם: אי-היענות החברה לדרישה; או שהפעולה שנקטה החברה לא השמיטה את עילת התביעה; או שהחברה הודיעה כי תפעל להגיש תביעה וזו לא הוגשה בתוך שבעים וחמישה ימים מיום ההודעה; או שהתובע פטור מהגשת הדרישה לחברה (בהתאם לתנאים שפורטו למעלה).

ניהול התביעה הנגזרת טעון את אישורו של בית המשפט, אשר יינתן אם בית המשפט ישתכנע כי: (1) קיימת עילת תביעה לחברה; (2) התביעה וניהולה הן לטובת החברה; (3) התובע אינו פועל בחוסר תום לב. במסגרת הבדיקה המקדמית בודק בית המשפט את הסיכוי הלכאורי של התביעה ואם התביעה עשויה לתרום להגדלת הערך החברה.

 

הבהרה ביחס לכלל שיקול הדעת העסקי

 

בפסיקה הובהר כי כלל שיקול הדעת העסקי עשוי לחול גם על החלטת הדירקטוריון להימנע מהגשת תביעה מצד החברה, שכן מדובר בהחלטה עסקית לכל דבר ועניין. משכך, אם הבקשה לניהול תביעה נגזרת מוגשת בניגוד להחלטה של הדירקטוריון שלא להגיש תביעה, על המבקש הנטל לשכנע כי כלל שיקול הדעת העסקי אינו חל במקרה המדובר. לצורך זאת, על המבקש להוכיח כי לא מתקיים אחד התנאים המקדמיים להפעלת כלל שיקול הדעת העסקי (כלומר, כי ההחלטה שלא להגיש תביעה נגועה בניגוד עניינים או שהיא התקבלה בחוסר תום לב או שמדובר בהחלטה שהתקבלה באופן בלתי מיודע). ככל שלא יעלה בידי המבקש לעשות כן, תחול חזקת התקינות שיוצר כלל שיקול הדעת העסקי ביחס להחלטת הדירקטוריון שלא להגיש תביעה.

סקירה זו נועדה לספק מידע כללי בלבד, היא אינה מהווה ניתוח מלא של הסוגיות הנידונות והיא אינה מהווה ייעוץ או חוות דעת משפטית.

קטגוריה: דיני חברות

סקירות ופרסומים נוספים