Office Conference

תובענות ייצוגיות 

למוסד של התובענה הייצוגית משמעות רבה בחיי המסחר והצרכנות התקינים בישראל. התובענה הייצוגית הינה כלי המגן על האינטרס הציבורי, ורעיון המבטא הפרטה של האכיפה והפיקוח על הגופים הכלכליים הגדולים.

העיסוק בתחום זה מצריך ידע, הן בתחום המשפטי בו עוסקת עילת התביעה האישית והן בתנאים לאישור התובענה כייצוגית, זאת לצד סוגיות דיוניות מקדמיות, למשל, בנושא המצאה, פורום נאות, ברירת הדין, תביעות קודמות וכו'.

למשרדנו ניסיון בתחום זה. משרדנו עוסק בייעוץ, בהגשה ובניהול של תובענות ייצוגיות, הן כנגד חברות ישראליות והן כנגד חברות בין-לאומיות הפועלות בישראל, זאת במגוון תחומים, בין היתר, בתחום ההגנה הצרכנית והמסחר ההוגן, בתחום ההטעיה בשיווק מוצרים ובגביית כספים שלא כדין, בטענות בעניין חוזים אחידים, הסדרים כובלים, ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי ורווח בלתי סביר, בתחום ביטוח, הבנקאות והפיננסים, בתחומים כלכליים, סביבתיים ובענייני רשויות ציבוריות.